#ItalianBikes

Menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

CARLAI s.r.o.

Pro prodej italských kol a komponentů

se sídlem: Novobohdalecká 1480/12, 101 00 Praha 10– Michle

tel.: 272 047470 | email: italianbikes@carlai.eu | www.italianbikes.cz

Identifikační číslo: 27925064

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126883I. Úvodní ustanovení


1.1.         Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží. Tyto obchodní podmínky se v plném rozsahu použijí na vztah prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem, a přiměřeně se použijí i na vztah prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitelem, přičemž se neuplatní ustanovení výlučně upravující vztah prodávajícího a kupujícího – spotřebitele.


1.2.         Tyto obchodní podmínky jsou na vědomí a kupující zaplacením zboží stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.italianbikes.cz.


1.3.         Zbožím se rozumí jízdní kola, která jsou prodávajícím stavěna individuálně podle požadavků kupujícího (tzv. zakázková stavba kol). Z tohoto důvodu se jedná o zboží, které je upravováno dle přání kupujícího, a nelze ho tak snadno prodat jinému kupujícímu, jelikož přání kupujících jsou individuální a značně se liší.II. Cena zboží a platební podmínky


2.1.         Cenu zboží (kupní cena) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Pro platby v Českých korunách č.ú.: 2200452668/2010 (dále jen „účet prodávajícího“). Pro platby v EUR č.ú.: 2300981444/2010 (IBAN CZ7420100000002300981444, BIC FIOBCZPPXXX). Nebo v hotovosti.


2.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Není-li výslovně kupní smlouvou stanoveno jinak, jsou náklady spojené s dodáním zboží již součástí uvedené kupní ceny.


2.3.         Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu, a to až do výše100% kupní ceny. Zálohu kupující platí na výzvu prodávajícího bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


2.4.         V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena či záloha na ni splatná před převzetím zboží, resp. před jeho odesláním kupujícímu na bankovní účet prodávajícího, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.


2.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží či zálohu na ni s uvedením variabilního symbolu, který mu za tím účel prodávající dělí. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


2.6.         Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží, resp. jeho odesláním kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


2.7.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


2.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží či zálohy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.III.  Doručení zboží


3.1.         Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Objednávka bude potvrzena v momentě připsání dohodnuté zálohy na účet prodávajícího. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.


3.2.         Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu nejpozději do sedmi dnů od převzetí zboží kupujícím.


3.3.         Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.IV. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele


4.1.         Kupující bere na vědomí, že zboží, které mu prodávající prodává, je zbožím upraveným podle přání kupujícího (je speciálně sestaveno a upraveno dle individuálních potřeb kupujícího) a dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující jakožto spotřebitel od kupní smlouvy o dodávce takového zbožíodstoupit podle příslušných ustanovení o spotřebitelských smlouvách.V. Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění


5.1.         Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.


5.2.         V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:


• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


5.3.         Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


5.4.         U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


5.5.         Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně čtyři vady současně), a kupující proto nemůže zboží řádně užívat, může kupující uplatnit právo na výměnu zboží anebo může požadovat vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


5.6.         Má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti.Nejsou-li výměna zboží či výměna součásti možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.


5.7.         Prodávající neodpovídá zejména za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití, z důvodu neobvyklého či nadměrně zatěžujícího používání zboží (např. používání v závodech) anebo z důvodu jakéhokoliv poškození zboží po jeho předání kupujícímu.VI. Vyřízení reklamace


6.1.         Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho sídla bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


6.2.         Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


6.3.         Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.


6.4.         Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


6.5.         Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny.


6.6.         Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.VII.  Řešení sporů, dozorový orgán


7.1.         Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.


7.2.         Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Prodávající i kupující prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.


7.3.         Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


7.4.         Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


7.5.         Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.


7.6.         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů


8.1.         Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kupní smlouvě či objednávce (tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail).


8.2.         Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.


8.3.         Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.


8.4.         Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkoudopravce z důvodu plnění smlouvy (doprava zboží kupujícímu).


8.5.         Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.


8.6.         Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.


8.7.         Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.


8.8.         Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.+IX. Závěrečná ustanovení


9.1.         Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019Napište si o více informací
nebo si domluvte zkušební jízdu!
Kontakty